SKAMOL SMOOTH PLASTER – MASA ZA GLETOVANJE KAMINA

KM50.00

Skamol Smooth Plaster je proizvod spreman za upotrebu koji treba koristiti na Skamolovim kalcijum-silikatnim pločama. Vreću od 15 kg treba pomiješati sa cca. 5,5 do 6,5 L vode i može dati 7,5 m² sa debljinom od 2 mm. Koristite čist alat i provjerite je li površina ploče premazana i očišćena od prašine prije nanošenja žbuke. Radne uslove treba održavati u temperaturnom opsegu od +5 do +25°C. Koristi se za fino izravnavanje i gletovanje obloge kamina od kalcijum-silikatnih ploča. Masa je fine, bijele teksture, lako se nanosi i lako obradjuje klasičnim molerskim metodama. Moguća je i aplikacija sa Skamol MESH vatrostalnom mrežicom, mada se najbolji rezultati postižu utapanjem mrežice u armirno ljepilo SKAMOL ADHESIVE, a zatim preko tog sloja se gletuje SKAMOL SMOOTH PLASTER. Nakon aplikacije površinu je potrebno lagano izbrusiti, nanijeti SKAMOL PRIMER, te poslije pristupiti bojenju površine bojama otpornim na temperature (ne preporučujemo materijale izradjene na bazi kreča zbog odlike materijala da poslije izlaganja temperaturama dobiju izraženo površinsko žutilo).

UFI kod 31S2-308K-500F-NYKM.

Sadrži: Portland cement, kalcijum hidroksid.

Izaziva iritaciju kože. Može izazvati alergijsku reakciju kože. Uzrokuje ozbiljna oštećenja oka. Može izazvati iritaciju disajnih puteva. Ako je potreban medicinski savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem. Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJE/liječnika. Odložite sadržaj/kontejner u skladu sa lokalnim propisima.

Sadrži redukciono sredstvo koje redukuje rastvorljivi hrom VI. Redukciono sredstvo je aktivno kada se čuva na suvom mestu 12 meseci nakon navedenog datuma pakovanja. Kada se skladišti u vlažnim uslovima, npr. na gradilištima neutralizacija hroma će se istrošiti. Otvoreno pakovanje nakon upotrebe treba dobro zatvoriti, a proizvod iskoristiti što je prije moguće.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Zapreminska gustina ≤ 1.400 kg/m³
Čvrstoća na pritisak – CS II
Apsorpcija vode – Klasa W0
Propustljivost vodene pare – μ ≤ 15
Adhezija ≥ 0,08 N/mm² FP B
Toplotna provodljivost (prosječna tabelarna vrijednost; P=50%), λ10 suha ≤ 0,45 W/mK
Veličina vreće – 15 kg
Potrošnja, 2mm (po vreći) – 7,5 m²
Rok trajanja – 12 mjeseci
Temperatura rada +5 do +25 °C
Dodavanje vode (po vrećici) 5,5 do 6,5 L
Klasifikacija reakcija na vatru (EN 13501-1:2007 + A1:2009) – Klasa A1
HS tarifni broj (Harmonizovani sistem opisa i kodiranja robe) – 2824.50.90
Boja – bijela

Kategorija: