SKAMOL PRIMER 3L – PODLOGA ZA SKAMOL SISTEME

KM60.00

Skamol Primer je vodorastvorljivi prajmer na bazi koloidnog silicijum dioksida. Skamol Primer poboljšava prianjanje premaza, čime se osigurava prianjanje za naknadni tretman. Ne treba nanositi ako je temperatura ispod 5°C. Proizvod čuvajte u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na hladnom, ali zaštićenom od smrzavanja. Upotrebljivo 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

Proizvod je spreman za upotrebu, ne dodaje se dodatna voda, a pokriva oko 5m² po litri (dostupna su pakovanja od  3L i 10L). Površina mora biti čista i suha. Zaprljane površine moraju se očistiti od prašine nakon svakog brušenja. Skamol Primer se nanosi četkom, valjkom ili raspršivačem. Vrijeme sušenja je otprilike 30 minuta. Nanosi se na sve kontaktne površine prilikom lijepljenja kalcijum-silikatnih ploča, te nakon izrade kamina, na kompletnu površinu obloge prije nanošenja ostalih materijala (Adhesive, Smooth plaster itd).

Sadrži reakcionu masu od: 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosni list dostupan na zahtjev. Sadrži biocidni proizvod: reakciona masa: 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3:1) (<0,0015% / 0,015 g/L).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Sadrži – MAX 1,4 g VOC/L
Pokrivnost-  5 m²/l
Vrijeme sušenja – min. 30 minuta
Temperatura nanošenja – min. +5 °C
Rok trajanja – 12 mjeseci
Boja – Transparentna nakon nanošenja, u kanisteru mliječno-bijela
Pakovanje – kanister 3l i 10l

Kategorija: