SKAMOL ADHESIVE – LJEPILO ZA KALCIJUM-SILIKATNE PLOČE

KM50.00

Skamol Adhesive je proizvod spreman za upotrebu koji treba koristiti sa Skamolovim kalcijum-silikatnim pločama. Koristi se za lijepljenje i armiranje ploča. Vreću od 20 kg treba pomiješati sa cca. 4,8 do 5,4L vode i može dati prilikom armiranja površine oko 5m² sa debljinom od 8mm. Koristite čiste alate i provjerite je li površina podloge očišćena od prašine prije nanošenja ljepila. Prije apliciranja obavezno nanijeti Skamol prajmer. Radne uslove treba održavati u temperaturnom opsegu od +5 do +25°C. Otvoreno vrijeme rada je cca 1 h, mada se uz miješanje može produžiti, ali ljepilo gubi svojstva ukoliko duže stoji. Preporučujemo miješanje količine ljepila koja će se potrošiti unutar jednog do dva sata.

Sadrži: Portland cement, kalcijum hidroksid.

Tehničke karakteristike:

Zapreminska gustina – ≤ 1.600 kg/m3
Čvrstoća na pritisak – CS IV
Klasa upijanja vode – W0
Propust vodene pare, µ (EN 12086) – ≤ 15
Adhezija –  ≥ 0,08 N/mm² FP B
Toplotna provodljivost, λ10 suha (prosječna tablična vrijednost; P=50%) – 0,61 W/m×K
Veličina vreće – 20 kg
Potrošnja (po vreći) za armiranje – 5 m²
Rok trajanja – 12 mjeseci
Temperatura upotrebe – +5 do +25 °C
Otvoreno vrijeme rada na +20°C – 60 minuta
Dodavanje vode (po vreći) – cca 5 L
Klasifikacija reakcije na vatru (EN 13501-1:2007 + A1:2009) – Klasa A1
HS tarifni broj (Harmonizovani sistem opisa i kodiranja robe) – 2824.50.90
Boja – siva

Izaziva iritaciju kože. Može izazvati alergijsku reakciju kože. Uzrokuje ozbiljna oštećenja oka. Može izazvati iritaciju disajnih puteva. Ako je potreban medicinski savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem. Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJE/liječnika. Odložite sadržaj/kontejner u skladu sa lokalnim propisima.

Sadrži redukciono sredstvo koje redukuje rastvorljivi hrom VI. Redukciono sredstvo je aktivno kada se čuva na suvom mjestu 12 mjeseci nakon navedenog datuma pakovanja. Kada se skladišti u vlažnim uslovima, npr. na gradilištima neutralizacija hroma će se istrošiti. Otvoreno pakovanje nakon upotrebe treba dobro zatvoriti, a proizvod iskoristiti što je prije moguće.

 

Kategorija: